Հանրային Օֆերտա

Ընդանուր դրույթներ և պայմաններ Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՕՖԵՐՏԱ
1. Վաճառքի պայմանները
1.1 Վաճառքի սույն պայմանները (այսուհետ՝ Պայմաններ) տարածվում են բոլոր
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ, որոնք  v-v.am կայքի
(այսուհետ՝ Կայք կամ Խանութ) միջոցով իրականացնում են ապրանքի պատվիրում կամ
գնում:
1.2 Մինչև Կայքում որևէ ապրանքի պատվիրումը անհրաժեշտ է մանրամասնությամբ
ծանոթանալ Պայմաններին:
1.3 Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ծանոթանալ նաև Պայմանների հնարավոր
փոփոխություններին, որոնք կարող են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության փոփոխության արդյունքում կամ մեր նախընտրությամբ և ենթակա են
Կայքում պարտադիր հրապարակման:
2. Ընդհանուր դրույթներ
2.1 Կայքում որևէ ապրանք պատվիրելիս հաճախորդը (հետագա տեքստում նաև՝
Դուք) կնքում են պայմանագիր «Կարինե Ավետիսյան » անհատ ձեռներեցի
(ՀՎՀՀ՝ 75429263, Հասցե` ք.Սևան Նաիրյան 161) հետ (հետագա տեքստում նաև՝ Մենք) դառնալով սույն հրապարակային
օֆերտայի կողմ կրելով դրա համար նախատեսված բոլոր իրավունքներն ու
պարտականությունները: Այսուհետ Դուք և Մենք համատեղ հիշատակվելիս համարվում ենք
Կողմեր:
3. Մեր ապրանքները
3.1 Կայքում տեղադրված ապրանքները համապատասխանում են իրենց
նկարագրությանը, սակայն կարող են տարբերվել Կայքում հրապարակված իրենց
պատկերից, քանի որ պատկերով չի կարող արտահայտվել ապրանքի բոլոր
հատկությունների ամբողջությունը: Նախքան պատվիրելը ուսումնսիրեք Կայքում ապրանքի
նկարագրությունն ամբողջությամբ:
4. Ինչպես պատվիրել
4.1 Մենք պատվերներն ընդունում ենք 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանցից կամ
իրավաբանական անձից: Պատվերների առաքումն իրականացվում է միայն Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում:
4.2 Դուք կարող եք գրանցել պատվերը Կայքում առանց գրանցվելու, լրացնելով
անհրաժեշտ էլեկտրոնային հայտը (ֆորմա) կամ Կայքում գրանցվել որպես մշտական գնորդ:
4.3 Կայքում պատվերի ձևակերպման ընթացքում Դուք կարող եք ընտրել վճարման
համար Ձեզ ամենահարմար տարբերակը՝ էլեկտրոնային վճարային համակարգերի միջոցով,
Ձեզ պատկանող բանկային գործող քարտով կամ կանխիկ՝ առաքիչի միջոցով: Պատվերը
մենք կընդունենք Ձեր կողմից էլեկտրոնային հայտն ամբողջությամբ լրացնելուց և
համապատասխան կոճակով հաստատելուց հետո:
4.4 Պատվերը ձևակերպելուց և հաստատելուց հետո Դուք թույլատրում եք Մեզ
էլեկտրոնային վճարային համակարգից կամ բանկային քարտից հանել ապրանքի արժեքը՝
որպես գնված ապրանքի դիմաց վճարում:

4.5 Մենք կհաստատենք Ձեր կողմից ձևակերպված պատվերի ընդունումը Ձեր նշած
էլեկտրոնային փոստի և/կամ Կայքի համապատասխան հաղորդակցման միջոցով: Այն
պահին, երբ Մենք ուղարկում ենք Պատվերի հաստատման նամակը՝ այդ պահից Ձեր և Մեր
միջև պայմանագիրը համարվում է կնքված ամբողջությամբ, որն առաջացնում է
օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:
4.6 Մենք չենք կարող երաշխավորել Կայքում հրապարակված բոլոր ապրանքների
առկայությունը Ձեր պատվերի պահին: Եթե պատվերի ձևակերպումից հետո պարզվում է, որ
ներկայացված ապրանքն այդ պահին առկա չէ Խանութում, ապա այդ մասին Դուք
կտեղեկացվեք էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսազանգի միջոցով: Եթե չցանկանաք
փոխարինել ապրանքն առկա որևէ այլ ապրանքով, ապա Ձեր վճարած գումարը
կվերադարձվի ամբողջությամբ:
4.7 Ձեր կողմից Պայմանների խախտման դեպքում Մենք չենք առաքի պատվիրված
ապրանքը, իսկ նախապես վճարված գումարն ամբողջությամբ կվերադարձնենք Ձեզ:
Գումարի վերադարձն իրականացվում է բանկային համակարգով պայմանավորված
ժամանակահատվածում:
5. Արժեք կամ գին
5.1 Կայքում հրապարակված բոլոր գները ներկայացված են Հայաստանի
Հանրապետության դրամով: Ապրանքի արժեքին կարող է ավելանալ առաքման
ծառայության վճարը:
5.2 Կայքում հրապարակված ապրանքների գները գործում են Ձեր պատվերի
ձևակերպման օրը: Գները կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ, բայց ոչ ուշ, քան Ձեր
կողմից պատվերի ձևակերպումից հետո: Ձեր կողմից Կայքում պատվերի հաստատումից
հետո Ձեր գնած և առաքման ուղարկված ապրանքի գինը ենթակա չէ փոփոխության:
6. Վճարում
6.1 Դուք կարող եք վճարել ցանկացած եղանակով, որոնք ներկայացված են Կայքում:
6.2 Կայքում Ձեր կողմից պատվերի հաստատման ընթացքում Մենք իրականացնում
ենք վճարման միջոցի նույնականացում: Սահմանված կարգով վճարումը Մեր կողմից
չստանալու դեպքում Մենք իրավունք ունենք չեղարկել Ձեր պատվերն ամբողջությամբ:
7. Առաքում և առաքման ծախսեր
7.1 Ապրանքների առաքումն իրականացվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում՝ պատվերի ձևակերպման և հաստատման ընթացքում Ձեր կողմից ներկայացված
հասցեով:
7.2 Առաքումներն իրականացվում են Կայքում հրապարակված վճարի դիմաց կամ
անվճար:
7.3 Պատվերի հաստատումից հետո Դուք կստանաք պատվերի առաքման մոտավոր
ժամանակացույց և պատվերի հատուկ ծածկագիր, որն իրենից ներկայացնում է թվերի և/կամ
տառերի ամբողջություն և դրա հիման վրա գեներացված շտրիխկոդ:
7.4. Առաքիչից ապրանքը ստանալիս վերջինիս կողմից Ձեզ կներկայացվի սարք, որի
էկրանին անհրաժեշտ է մուտքագրել 7.3-րդ կետով սահմանված ծածկագիրը կամ
ներկայացնել շտրիխ կոդը առաքիչին, որպեսզի վերջինս այն սքանավորի: Այդպիսով
հաստատված է համարվում Պատվերը ճիշտ հասցեատիրոջը հանձնելու հանգամանքը:

7.5 Ապրանքի արժեքը վճարելուց և ապրանքը ստանալուց հետո այն դառնում է Ձեր
սեփականությունը:
8. Ապրանքի փոխարինումը կամ վերադարձը
8.1 Ապրանքի փոխանակումը կամ վերադարձն իրականացվում է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
9. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (Ֆորս-Մաժոր) և վեճերի լուծման կարգը
9.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն
չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանգիրը կնքելուց
հետո և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ
են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն
հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների
աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են
դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի
ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն
իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս
կողմին:
9.2 Կողմերը հաստատում են, որ սույն Պայմանագիրը կնքել են ազատ կամքի
դրսևորմամբ և դրա կատարման ընթացքում գործելու են խելամտության և բարեխղճության
սահմաններում: Հետևաբար, Կողմերը համաձայն են սույն Պայմանագրից, դրա կատարումից,
մեկնաբանությունից կամ այլ կերպ ծագած ցանկացած տարաձայնություն լուծել
բանակցությունների միջոցով:
9.3 Եթե Կողմերը համաձայնության չեն գալիս տարաձայնությունների վերաբերյալ
դրանց ծագման պահից 2 (երկու) ամսվա ընթացքում, ինչը հաստատվում Է Կողմերից որևէ
մեկի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային գրությամբ, ապա Կողմերը սույնով տալիս են
համաձայնություն այն մասին, որ տարաձայնությունները ենթակա են լուծման «Առևտրային
Դատարան» արբիտրաժային հիմնարկի կողմից՝ օրենսդրության նորմերին
համապատասխան:

Վերադարձման և փոխարինման պայմաններ
1. Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխարինում
Յուրաքանչյուր գնորդ, գնում կատարելով  մեր օնլայն խանութից, իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխարինել ոչ պատշաճ որակի ապրանքը, եթե՝
• Գնորդը կհայտնաբերի, որ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը,
• Վնասված է կամ ունի այլ թերություներ
Գնորդը պետք է յուրաքանչյուր գնված ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը ստուգի տվյալ ապրանքի առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի կողմից ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր լինել և ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:
Երբ գնված ապրանքն արդեն առաքվել է և ստուգումից հետո առաքիչը հեռացել է,  մեր խանութը  պատասխանատվություն չի կրում դրանից հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերությունները կապված են դրա ֆունկցիոնալ աշխատանքի հետ և հայտնաբերվել են վերջինիս օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում:
Օգտագործման ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես խանութի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:
Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքի համար նախատեսված է երաշխիքային սպասարկում, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում և դրանում սահմանված պայմաններով:

2. Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխարինում
Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակի, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե տվյալ ապրանքը և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար գնորդը պետք է  վերադարձնի ապրանքը գրասենյակ և ներկայացնի այդ ապրանքն իր կողմից գնված լինելու ապացույց՝ ՀԴՄ կտրոնը և իր կողմից կատարած պատվերի անդորրագիրը:

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում վերադարձվում է միայն ապրանքի համար վճարված գումարը, այսինքն ՝ ապրանքի արժեքը, իսկ առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար գանձվում է նախատեսված գումարը:

3. Ստորև նշված ապրանքները ենթակա չեն վերադարձման՝
• Ապրանքները անհատականացված են,
• Բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, երեխաների խնամքի առարկաներ,
• Ապրանքներ, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարրաներ ու փաթեթավորման նյութեր),
• Հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, էլեկտրոնային խաղալիքներ,
• Անձնական հիգիենայի միջոցներ (ատամի մածուկներ, սափրիչներ, էպիլյատորներ, սանր-վարսահարդարիչներ, մազերը գանգրացնող սարքեր և այլն )
• Թվային հայելային ֆոտոխցիկներ և դրանց կից փոխարինվող ոսպնյակներ, միանգամյա փաթեթավորման ապրանքներ (դրանց խախտման դեպքում)
• Սոֆթ, խաղեր, ֆիլմեր, երաժշտություն (ձայնագրված և տեսագրված սկավառակներ)
• Պարենային ապրանքներ,
• Առաքումից հետո խոշոր կենցաղային տեխնիկայի փոխանակումն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ  այն գտնվում է գործարանային փաթեթավորման մեջ, չի օգտագործվել և գնորդն ինքնուրույն տեղափոխել է այն վաճառասրահ: Ընդ որում, ցանկացած վնասվածք կարող է հիմք հանդիսանալ ապրանքի փոխարինումը կամ վերադարձը մերժելու համար:
• ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի որոշման մեջ սահմանաված այլ ապրանքատեսակներ
4. Դրամական փոխհատուցում
Որպես կանոն, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդին վերադարձվող ապրանքը գրասենյակ մուտք գործելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակով:
Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվում։
Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված խանութի կողմից կատարված բանկային ծախսերը: